Pravidla mediální soutěže (ZŠ Brno)

„Natoč svůj nejlepší prázdninový den!“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže
„Natoč svůj nejlepší prázdninový den!“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Pořadatelem soutěže je: TOČTE S NÁMI, z. s. se sídlem: Kosmonautů 11, 625 00 Brno IČO: 07900848 společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

Soutěž je pořádána pod záštitou města Brna, pana radního pro školství Mgr. Jaroslavem Suchým a ve spolupráci s odborem školství.

I. Doba a místo konání soutěže

  1. Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 7. 2019 00:00:00 hod. do 8. 9. 2019 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území města Brna (dále jen „místo konání soutěže“) a níže specifikovaném soutěžním webu.

II. Účast v soutěži

  1. Soutěže se mohou zúčastnit žáci brněnských základních škol (dále jen „soutěžící“).
  2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

III. Účast v soutěži

  1. Soutěžící natočí vlastní video. Na veškerý natočený materiál musí autor vlastnit autorká práva, případně mít ošetřeno schválení užití obrazového díla. Případné následky nezákonného užití obrazového díla nese v plném rozsahu autor zaslaného videa. Pokud pořadatel soutěže zjistí nedodržení těchto pravidel, má právo takový příspěvek bez náhrady ze soutěže vyřadit.
  2. Soutěžící sestříhá a postprodukčně upraví do výsledného videa o délce 2-3 minuty. Všechen obrazový i zvukový materiál musí autor ošetřit dle autorského zákona. K užití hudby může autor využít nabídky YouTube kanálu v souladu s jeho pravidly užití hudby. Pokud pořadatel soutěže zjistí nedodržení těchto pravidel, má právo takový příspěvek bez náhrady ze soutěže vyřadit.
  3. Soutěžící vloží video na svůj YoutTube kanál.
  4. Vyplní registrační formulář, kde uvede všechny potřebné údaje a následně prostřednictvím tlačítka „ODESLAT“ zašle registrační formulář do soutěže. Ta bude soutěžícímu pořadatelem soutěže potvrzena.
  5. Do soutěže se lze zapojit i opakovaně – možno zaslat více videí jednoho autora, vždy však s novou registrací.

IV. Určení výherců v soutěži

  1. Týden po ukončení termínu k zasílání videí do soutěže odborná komise zastoupená Alešem Zbořilem, Jaromírem Kučerou a radním Mgr. Jaroslavem Suchým, rozhodne o výherci hlavní, druhé a třetí ceny.

IV. Výhry

1. Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

Hlavní výhra: sportovní kamera niceboy VEGA 5 s příslušenstvím
Druhé místo: sluchátka
Třetí místo: usb flash 64GB.
Pro každého zúčastněného soutěžícího jsou připraveny věcné dárky.

VI. Předání cen

Předání cen proběhne v prostorách radnice města Brna Dominikánské nám. 1. Ceny bude předávat pan radní Mgr. Jaroslav Suchý.

VII. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

1. Účastí v této soutěži soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, škola, datum a čas soutěžních registrací, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena soutěžní registrace, v případě výherců pak rovněž, adresa, údaj o výhře, údaj o předání výhry, související komunikace.
2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci, propagaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.
3. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
4. Údaje poskytnuté zájemcem mohou kromě organizátora zpracovávat jakožto další příjemce technický správce, marketingové společnosti pověřené zadavatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, obor školství, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
5. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a v propagaci projektu TOČTE S NÁMI s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
6. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel soutěže, je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na internetových stránkách: www.televizeJunior.cz
 2. Výhry, které budou pořadateli vráceny jako nedoručené, či které nebude možné přidělit, doručit, propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
4. Výměna výher, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možná. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než mu bude.
5. Pořadatel není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
6. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového soutěžícího nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.
7. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
8. Pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími leží důkazní povinnosti na soutěžících.
9. V případě jakékoliv pochybnosti o splnění podmínek soutěže, leží povinnost rozptýlit tuto pochybností výlučně na daném účastníkovi.
10. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených soutěžícím a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.
11. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.televizeJunior.cz
V Brně dne 20. 6. 2019.


Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://televizejunior.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Vaše kontaktní údaje

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

Jaké máme postupy při úniku informací

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Jaké automatizované rozhodnutí provádíme a/nebo profilujeme uživatelská data

Informační povinnost regulovaného průmyslu